Vatandaþlar Ýçin LÝBERAL Bir Politika!

12.09.1999 Initiativen FDP-Kreisverband Köln

I. Vatan ve Vatandaþlýk! FDP vatani duygulara saygý gösterir. Vatan, anadil gibi konularýn insan benliðinde önemli yeri vardýr. Kültürlerin çeþitliliði Almanya için bir zenginliktir! Liberal politika asimile etmez, entegrasyonu geliþtirir. FDP alman vatandaþlýðýný kolaylaþtýrýr. Resmi iþlemleri hafifletir. FDP Almanya’da doðanlarýn otomatikman ‘çifte’ vatandaþlýða sahip olmasýný ister. 23 yaþýna gelenler, vatandaþlýk konusunda kendileri hür karar vermelidir. II. Entegrasyon: Dil Yeteneðinin Geliþtirilmesi, Meslek Þansýnýn Arttýrýlmasý! Entegrasyon için dil yeteneði çok önemlidir. Yurttaþlarýn, dil yeteneklerinin kendi isteklerine göre geliþtirilmesi saðlanmalýdýr. Dil yeteneðine ana dil de dahildir. Ýyi almanca konuþan yurttaþlar, kültürler arasý anlaþma konusunda da faydalýdýr. FDP yurttaþlarýn mesleki þanslarýnýn arttýrýlmasýna çok önem verir! III. Liberallik ve Din: ‘Herkes kendi din ve dünya görüþünde serbesttir!’ Liberaller insanlarýn dini meselelerine karýþmazlar! Liberaller için önemli olaný: Ýyi yurttaþ olmak, anayasaya saygý ve sosyal sorumluluktur. Fakat FDP bütün dinlere eþit davranýlmasý konusunda hassastýr. Bu sebeple FDP okullara Müslümanlar için ‘islam dini dersi’ nin ana ders olarak konulmasýný destekleyecektir! Devlet, her kültürün kendine has özeliðine saygý göstermek zorundadýr. Devletin kültürlere saygýsý, kýyafet konusunu de içine alýr. Mesela: Baþörtü takanlara öðrenim veya meslek sahalarýnda zorluk gösterilmemelidir! IV. Bürokratik EngellerYerine Kiþisel Sorumluluk! FDP devletin ve bürokrasinin iþleri zorlaþtýrmasýna karþýdýr. Devlet ekonomik konularda özel inisiyatifi geliþtirmelidir. FDP vergilerin hafifletilmesini, küçük ve orta büyüklükteki iþ yerlerinin önündeki bürokratik engellerin kaldýrýlmasýný ister. V. FDP - Merkez Camii Projesi! FDP Köln-þubesi, Köln’de muhteþem bir merkez camii inþa ettirme inisiyatifini baþlatmýþtýr. VI. Geçim Konusu, Mülkiyet ve Sosyal Sorumluluk! Herkesin kendisinin ve ailesinin geleceðini kiþisel sorumlulukla garanti altýna almasý gerektir ve mülk sahibi olmak insanlara baðýmsýzlýk saðlar! Bu hedefler için FDP vergi reformu ister. Vergi reformu sayesinde dar gelirli ailelerin de elinde para kalacaktýr. Ayrýca ekonomik ve sosyal sahalarda özel inisiyatifin geliþtirýlmesi de mal, mülk sahibi olmayý kolaylaþtýracaktýr!

Feedback geben